ทำไมตู้ปลานิศาชล จึงมีราคาแพงกว่าร้านอื่นๆ

ร้ า น นิ ศ า ช ล


งานกระจก
กระจกใหม่เกรดเอ เจียรโรงงาน
คานกระจกกว้าง 4 นิ้วความหนาตามขนาดตู้
คานล่างกระจกกว้าง 2 นิ้วความหนาตามขนาดตู้
กระจกกั้นช่องกรองความหนาตามขนาดตู้

งานซีลีโคน
ซีลีโคนเกรด CONTRACTORS แรงยึดเหนี่ยวสูง
ความหนาของชั้นซีลีโคน 3 มม. ยิงเต็มแผ่นทุกแผ่น

งานอคลีลิค
ขอบคิ้วบน อคลีลิคกว้าง 4.5 นิ้ว หนา 2.5 มม.
ขอบคิ้วล่าง อคลีลิคกว้าง 3.0 นิ้ว หนา 2.5 มม.
ถาดอคลีลิคช่องกรอง หนา 3 มม

โฟมรองตู้
โฟมเกรดเอความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ / ลบม. หน้ากว้าง 30 นิ้ว

งานขาเหล็ก
เหล็กกล่อง 1.5 x 3 นิ้วทั้งตัว ความหนา 1.8 มม. ขาตู้ปิดปลายขาตู้ด้วยเหล็กแผ่น พ่นสีรองพื้นกันสนิม พ่นทับด้วยสี ลายฆ้อนของเบเยอร์

รับประกันผลงาน ไม่รั่วซึม 10 ปีพร้อมใบรับประกัน พร้อมสติกเกอร์ LOGO ติดที่ตู้ ว่าเป็นตู้ของทางร้าน นิศาชล


ร้ า น ทั่ ว ไ ป

งานกระจก
กระจก ลบคมปกติ - เจียรมือนิดหน่อย
คานกระจกกว้าง 3 นิ้วความหนา น้อยกว่า - เท่ากับขนาดตู้ คานล่างกระจกกว้าง 1.5 นิ้วความหนาน้อยกว่าขนาดตู้
กระจกกั้นช่องกรองความหนาน้อยกว่า

งานซีลีโคน
ซีลีโคนเกรด SEALANT ใช้กับงานทั่วไป
ความหนาของชั้นซีลีโคนยิงกระจกประกบแน่น เนื้อซีลีโคนจึงบาง ส่งผลให้ตู้ใช้งานได้ไม่นานเท่าที่ควร 

งานอคลีลิค
ขอบคิ้วบน อคลีลิคกว้าง 3.0 นิ้ว หนา 1.5 - 2.0 มม.
ขอบคิ้วล่าง อคลีลิคกว้าง 2.0 นิ้ว หนา 1.5 - 2.0 มม.
ถาดอคลีลิคช่องกรอง หนา 1.5 - 2.0 มม

โฟมรองตู้
โฟมเกรดต่ำกว่าความหนาแน่นน้อยกว่า 1 ปอนด์ / ลบม. กว้าง 24 นิ้ว

งานขาเหล็ก
เหล็กกล่อง 1.5 x 3 นิ้ว ขาตู้ใช้ลูกยางอุดรูที่ขา ทาสีดำ ไม่รองพื้น

รับประกัน 1 - 2 ปีไม่มีใบรับประกัน ไม่มีสัญลักษณ์ว่าเป็นตู้ของร้านไหน